ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ (ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
 
  •  ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ
 
 
 
 
 
 
 
 
1960 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ  ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯುಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 412 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು 321 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತ, ಧನಸಹಾಯ, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
(
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ).
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11th April
  ⬗ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ - ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ 10th
April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ:Leadership & Team Building ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 9th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಾವðತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ
ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
      ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ/ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯðಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 9th
April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 9th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಾವðತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ
ಬಗ್ಗೆ  7th April  
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು :ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ
      ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 6th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ:ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ/ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ವೇತನ
ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು
      ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 03rd April
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ:ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 03rd April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ : ಎಜುಸ್ಯಾಟ್  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 28th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 21st March
  ⬗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ : ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 17th March
  ⬗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ : ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 17th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ : 2009ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೋಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪದವಿಗಳ
      ನೈಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗ 21st March
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ:ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 21st March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ 12th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಎಜಿಪಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 12th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 12th March 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು
       ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15th March
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 02 ದಿನಗಳ RTI 2005 ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
ತರಬೇತಿ 14th March
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 02 ದಿನಗಳ Sakala ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ14th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 12th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಅನುದಾನ 8th Mar
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ & ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತ ಋಣ
ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗ 8th Ma 
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ:ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 8th March
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ  - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ 6th March
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ  - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು 6th March
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 28th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ
28th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ” ಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 28th Feb
  ⬗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು : ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 28th Feb
  ⬗ ಆದೇಶ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಪ್ರಭಾರ 26th Feb
  ⬗ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ - ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ 26th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ
26th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26th Feb
  ⬗ ಸಭಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರ - ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ -
ಕಾರ್ಯಗಾರ 26th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. ತರಬೇತಿ -ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ/ನಿಯೋಜನೆ 23rd feb
  ⬗ ಆದೇಶ - ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ15th Feb
  ⬗ ಆದೇಶ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ22
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ22nd Feb
  ⬗ ನ್ಯಾಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಾಜ ಸಮ್ಮೇಳನ :ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ¸Ëಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ 19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 15th Feb
  ⬗ ಆದೇಶ - ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಉಚಿತ Skill based Training ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ19th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 16th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ       
      ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ” ಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ
       ಬಗ್ಗೆ.14th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ.ಶಿಕ್ಷಣ.ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ
      ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಬೊಧಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಎ.ಜಿ.ಪಿಯನ್ನು
      ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ,gÉÊmïì ¸ÀA¸ÀÜUÉ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ
      ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ14th Feb
  ⬗ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,zÉÊ»PÀ ²PÀët ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀæAxÀ¥Á®PÀÄUÀ½UÉ G£ÀßvÀ
     J.f.¦ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ 14th Feb
 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸಂಸದೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ
ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗ15th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ Spoken Tutorials ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ
ಬಗ್ಗೆ 15th Feb

  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ 12th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು 12th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಮೊತ್ತ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 9th Feb 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ನೆನಪೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಮಾಹಿತಿ 9th Feb
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ - ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು 6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಂದೋಲನ
6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2018ರ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ
                  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 6th Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 6th Feb 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ರೂ.9000 ಎಜಿಪಿಯನ್ನು       
        ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 5th
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎಜಿಪಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗ 3rd Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 :ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ 3rd Feb
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ’ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31st Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
       ಹಾಗೂ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗ 31st Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ30th Jan
  ⬗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ - ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಷಯಗಳು 30th Jan
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಕೆಇಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು
        ತಿದ್ದ್ಡುಪಡಿ ಆದೇಶ 27th Jan
  ⬗ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಎಜುಸಾಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ 25th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ’ಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು,ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳು 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಚೇರಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ 23th Jan

  ⬗ ಆದೇಶ- ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ 17th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಗ್ರೇಡ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 17th Jan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ :ಕಾಂಪ್ಲಿಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್,ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡೋವರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 12thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12thJan
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಕೆಇಎ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ2thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ 9thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಲ ರೂಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ9thJan
  ⬗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-ನ್ಯಾಕ್  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  9thJan

  ⬗ ಆದೇಶ-ಗ್ರೇಡ್-1 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ
ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ 9thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಜೆ ಅನ್ವಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರದೇಶ 6thJan
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ
ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಪಾಡು 4thJan
  ⬗ ಆದೇಶ- ಕೆ.ಇ.ಎ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ
4th Jan
                          
  ⬗ ಆದೇಶ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ
      ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ Ad-hoc ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ
      ಹಿಂಬಡ್ತಿಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
20th April
  ⬗
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ/ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ
      ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು Exel Format ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
19th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ “ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
      ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ”ಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19th April
  ⬗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 17th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು ಮಂಜೂರಾದ
      ಬಗ್ಗೆ
16th April
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ -ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ
      ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ
12th April
  ⬗
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕ /ಬೋಧಕೇತರರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್
      ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
03rd April
          
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಚೇರಿ                  ಧಾರವಾಡ ಇ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಚೇರಿ 
  ⬗ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ
      ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ
11th April
        
   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -
              1.ವಿಭಾಗ 4(1) ಎ - ದಿನಾಂಕ; 31/12/2017 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ
              2.ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ- ದಿನಾಂಕ; 31/03/2017 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ

   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ನಿಯಮ 26 (3) (ಬಿ) ರಂತೆ
            ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ
            ಪ್ರಾಧೀಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು- ದಿನಾಂಕ:31-03-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕೈಪಿಡಿ -ದಿನಾಂಕ:31-03-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.


  ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಪಿಡಿ 4th  Sep
   ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ- ಯೋಜನಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ-ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದೇಶ  
   Circular - ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯೋಗ 3rd July 
   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಧಾನ- ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ ಸಾಧನ
   ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು- RUSA lDP 8th Aug.
   ಅಧಿಸೂಚನೆ - ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು 2014-15 4th July


Back
Next
•  ಇ-ಕಲಿಕೆ & ಇ-ವಿಷಯ 
• 
ವೆಬ್ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್: ವಿಷಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುತ್ತದೆ
ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 01. ಇಮೇಲ್: bngcce@kar.nic.in
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಸೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು
©  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ
Website in English