ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
© ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ.

.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಹೆಚ್‍.ಟಿ., ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಇವರು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.10th July
ನಡವಳಿಗಳು-ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿಕೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.10th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.10th July
ಸುತ್ತೋಲೆ-
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು.10th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 01.01.2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣೀ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 8th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- “ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.8th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಎ.ಪಿ.ಐ. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ.(Higher AGP) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.05th may.

ಸುತ್ತೋಲೆ :2018-19  ಸಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 9th may
ಸುತ್ತೋಲೆ-
ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ವಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ,ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ & ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 9thMay
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 9thMay
ಸುತ್ತೋಲೆ-2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ  ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಿರುವ ಕುರಿತು.15th may.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.37400-67000+9000 ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.15th may.
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ  ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಪೀಡೀತರಾದವರ ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ :2018-19  ಸಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 9th may
ಸುತ್ತೋಲೆ-
ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ವಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ,ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ & ಹೊರರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 9thMay
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 9thMay
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ :  ನ್ಯಾಕ್‍  ಮಾನ್ಯತೆ& ಮರು ಮಾನ್ಯತೆ:   ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಕಾಲೇಜುಗಳು 8thMay
ಸುತ್ತೋಲೆ :2018-19  ಸಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 6th may
ವಿಷಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಬೋಧಕ & ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ಳಾವಿ  ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.6th may
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ- ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 4th may
ಸುತ್ತೋಲೆ:ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ,
ಆನ್-ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06.05.2019 ರಿಂದ 26.05.2019 ವೃತ್ತಿಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.30thApril
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸೇವಾಸಿಂಧು ಇ-ಪೋರ್ಟಲನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಗೆ ಆಗತ್ಯವಾದ   Login credential ಕುರಿತು.27thApril
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸೇವಾಪೂರ್ವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.27thApril
ಸುತ್ತೋಲೆ-2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 27thApril
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಚಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 27thApril
ಸುತ್ತೋಲೆ-  ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕ ವಿನ್ಯಾಸ (Fee Structure) ಕುರಿತು
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2202-03-112-0-09-059 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 14th April 2019
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗ
2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನದ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 04th April 2019
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ XII UGC Plan Faculty Improvement Programme (FIP) ಅಡಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸದರಿ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 27th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27th March
ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು, 2000 ಇದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 27th March
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ  Edusat ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ27th March
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.. 26th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 26th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಾಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.17th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17th March
ಪರಿಚಾಲನಾದೇಶ -  ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್  ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ.13thMarch
ಸುತ್ತೋಲೆ- “ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.13thMarch
ಸುತ್ತೋಲೆ -ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 7th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.7th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 7th March
ಸುತ್ತೋಲೆ :ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 2368/2011- ಬಿ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅವರು
                ಈ ಹಿಂದೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಮರು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   7th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಇಎಲ್‍ಸಿ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.7th March
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ  Edusat ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2019ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. 5th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಘಟಕದಿಂದ ಚಟುವಡಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.5th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.5th March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವು 2019ರಲ್ಲಿ 896 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  2019ರ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.5th March
ಸುತ್ತೋಲೆ -ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಾಹಸ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 5th March
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 11.03.2019 ರಿಂದ 31.03.2019 ವೃತ್ತಿಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಹೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 2nd March
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ  ಆದೇಶ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು  1st March
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28th feb
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ :ಸೇವಾಸಿಂಧು ಇ-ಸೇವೆಗಳಿಗೆ  ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- “Building organizational Execellencey” & "Strees Management"  ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ - 14 ರೂಸಾ ಅನುದಾನಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಾಹಸ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 19th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ -
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಯ ಕುರಿತು
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕಛೇರಿ/ಕಾಲೇಜು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ವಲಯ ಎ, ವಲಯ ಬಿ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಸಿ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ/ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 16th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ :ಖಾಸಗಿ ಅನುಧಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅನುಧಾನಿತ ನೌಕರರು: 2018 ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 15th feb
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ :ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 15th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ :- ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ: ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 15th feb
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್  ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಕೌಟ್ಸಿಂಗ್-ಗೈಡಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    13th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ- “ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.13th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ - ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ನೆಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2019ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ‘ಎ’ ಮತ್ತು ‘ಬಿ’ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-
ಧಾರವಾಡ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ :2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನದ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 7th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಛಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದನ್ವಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 5th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು 5th feb
ಸುತ್ತೋಲೆ-“ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ -2019” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2nd Feb
ಸುತ್ತೋಲೆ -
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕುರಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ.(Higher AGP) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 1st Feb
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು e-MIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.31st Jan
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ -  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಹೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29thJan
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.37400-67000+9000 ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 29thJan
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.
ಪರಚಲನಾದೇಶ - ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 29thJan
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ “ಉನ್ನತಿ” ತರಬೇತಿದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯೆಲ್‌ ವಿಧಾನದ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ
                 ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ & ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ E-Attestation ಆಫೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ನಡವಳಗಳು - 2019-20, ಸರ್ಕಾರಿ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ದೃಡೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ
ಬಗ್ಗೆ.3rd Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರವಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.1st Aug
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು & ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್/ಕನ್ಸುಮಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.1st Aug
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.1st Aug
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 73 ಸರ್ಕಾರಿ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.29th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಈವರೆವಗೂ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ನ್ಯಾಕ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.29th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.29th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 9000 ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.26th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಾಹಸ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 26th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- 03 ದಿನಗಳ “Managing performance ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.26th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- “ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.25th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 24th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ/ಸಂಸ್ಕೃತ/ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯನ್ನು ಐಚ್ಚಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ/ನವೀಕರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.24th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಯೋಜನೆಯಡಿಲಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ 06 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆತರ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 08 ಹಯದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.23rd July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ವಯ  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.23rdth July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೇವಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ರೋವರ್ಸ & ರೇಂಜರ್ಸ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.23rd July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.18th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘ(ELC) ಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.18th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರೋವರ್ಸ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ / ರೇಂಜರ್ ಲೀಡರ್ಸ್‍ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ (ಃಚಿsiಛಿ) ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ- “ರೂ.8000/- ಎಜಿಪಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ17th July
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ/ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 12th July
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ Case Studyಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.12th July
ಸುತ್ತೋಲೆ-  2006ರ ಪರಿಷ್ಕøತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01.01.2006 ರಿಂದ 23.12.2009ರ ವರೆಗೆ ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.12th July
ಸುತ್ತೋಲೆ-   ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.12th July
ಸುತ್ತೋಲೆ :ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368/2011-ಬಿ.ಕೆ.ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ/ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
3rd Jan
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-
:ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು/ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರು 3rd Jan
ಸುತ್ತೋಲೆ
:ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.3rd Jan
ಸುತ್ತೋಲೆ
:2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ -‘ಎ’ ಸಹಾಯಕ/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮೆ ಕಂತನ್ನು ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.1st Jan
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.1st Jan
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿ.ವಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.1st Jan
ಸುತ್ತೋಲೆ- ದಿನಾಂಕ: 25ನೇ ಜನವರಿ 2019 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.1st Jan
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 31.05.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ್ನವಯ ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು, ಅವರುಗಳು ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರು ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 25th may.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್' ಅನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.25th may.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ./ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.20th may.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.37400-67000+9000 ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.15th may.

ಸುತ್ತೋಲೆ- 01.01.2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣೀ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 8th July
ಸುತ್ತೋಲೆ- “ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ”ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.8th July
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಎ.ಪಿ.ಐ. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ಉನ್ನತ ಎ.ಜಿ.ಪಿ.(Higher AGP) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.05th may.

ಸುತ್ತೋಲೆ- ನ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ-2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ,ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್. ಎಸ್/ಎಸ್.ಟಿ ಸೈನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕರುಗ ರವರೆಗೆ  ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ/ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ/ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಕರುಗಳಿಗೆ 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
27th June.
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಯು.ಜಿ.ಸಿ. 12ಬಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ವೋಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
26th June.
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ  ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.
25th June.
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು.. 25th June.
ಸುತ್ತೋಲೆ -
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 20th June.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿ/ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇ-ಪರ್ಫಾಮನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.21st June
ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ./ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.20th June.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
- ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ14th June
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕುರಿತು
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಗೃಹ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡದಾರರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಇ.ಎಲ್.ಸಿ. ಸಂಚಾಲಕರುಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.04th Sept
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ- ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.04th Sept
ಸುತ್ತೋಲೆ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ತಿಂಗಳ  Edusat ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.28th Aug.

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.28th Aug.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - 03 ದಿನಗಳ “ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
28th Aug.
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು,ಹಿರಿಯ,ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು,
ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ
ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.27th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2020ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು , ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.27th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆನ್-ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ SCSP/TSP ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.27th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 27th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ -
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕರನ್ನು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.27th Aug 
ಸುತ್ತೋಲೆ- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
23rd July.
ಸುತ್ತೋಲೆ:ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ E-Attestationಆಫೀಸರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.16th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ:2016 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.16
th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಿದ್ಯಾ‍ಥಿ ಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.16
th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಉನ್ನತ ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.
16th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ವಯ  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
16th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಇ.ಎಲ್.ಸಿ. (Electoral Literacy Club) ಸಂಚಾಲಕರುಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು.16
th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಿದ್ಯಾ‍ಥಿ ಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.14
th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.8th Aug.
ಸುತ್ತೋಲೆ-   ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.12th July
2019: ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು